Главная О сайте

Категория :"Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом"

Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (урок)
Написання прислівників разом та окремо (урок)
Формування орфографічної грамотності в учнів початкових класів на уроках рідної мови (магістерська робота)
Зв’язна мова (урок)
Займенник. Складні випадки правопису (реферат)
Гендер та неориторика (реферат)
Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики (реферат)
Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок)
Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення (реферат)
Роль формально-семантичних ознак у творенні складносурядних градаційних речень (реферат)
Логіко-семантичний аспект концептуального аналізу метафоризованого значення (реферат)
Використання оповідних елементів у проповідях другої половини 18 століття (на матеріалі творів Івана Леванди) (реферат)
Іменникові лексеми як виразники кількісної семантики (реферат)
Становлення норм вимови голосних та приголосних української літературної мови у іі половині ХІХ століття (на основі рукописів трохима зіньківського)
Суфікс – и в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI-XVIII ст. (реферат)
Фразеологічна омонімія та фразеологічна деактуалізація (реферат)
Мінімальні безособові структури в системі виражальних засобів сучасної української літературної мови (реферат)
Конструктивно-синтаксичні особливості сладнопідрядних темпоральних речень (реферат)
Семантичні особливості складнопідрядних темпоральних речень (реферат)
Північне Приазов’я як об’єкт ареального дослідження (реферат)
Вербалізоване вираження концептів „Здоров’я / хвороба” (реферат)
Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-ототожнювального відношення (реферат)
Відображення культури у лексичному складі мови (реферат)
Фразеологічні і пареміологічні парадокси у прозі І.Нечуя-Левицького та Г.Квітки-Основ’яненка (реферат)
Викриття корозії моралі чиновників у п’єсі А.Кащенка “По закону”і (реферат)
Дискурс катастрофізму в українській та польській літературі (реферат)
Синонімічний повтор ядерних сем у тлумаченнях компонентів словосполучень (реферат)
Цикл Ліни Костенко „Інкрустації” з погляду віршування (реферат)
Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка (реферат)
Специфіка жанру літературного Євангелія (реферат)
Фонетичні зміни у говірках Північного Приазов’я (реферат)
Жанрово-стильові особливості історичного оповідання В. Шевчука “Сота відьма” (реферат)
Концепт “Результат” у лексичній системі української мови (реферат)
Антитоталітарний пафос української прози ХХ століття: проблема голодомору (реферат)
Жанрово-стильові особливості інвективи (реферат)
“Осіння учта” Ярослава Івашкевича як вияв діонісійського бачення українсько-польського культурного пограниччя (реферат)
Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування (реферат)
Поетико-функціональні особливості варшавського циклу „Міста, де минали дні...” Євгена Маланюка (реферат)
Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові (реферат)
Українські письменники кінця ХІХ – початку ХХ століття про сутність народнорелігійної моралі (реферат)
Газета і мовна норма (реферат)
Вірш Т.Г.Шевченка “І знов мені не привезла...” (реферат)
Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність (реферат)
Структурні типи складнопідрядних речень у сучасній українській мові (реферат)
Стереотипи масової свідомості та проблеми ґендерної ідентичності української жінки в політиці (реферат)
Особливості словозміни множинних іменників у сучасній українській мові (реферат)
Ґендерні ролі в поетичному дискурсі лесі українки як проблема перекладацької інтерпретації (реферат)
Нові відіменникові прийменники в українській мові (реферат)
Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов) (реферат)
Ґендер у лінгвістиці. чоловіча і жіноча мова (реферат)
Функціонально-стильова характеристика художніх листів (реферат)
Жіночий любовний роман Сандри Браун: особливості жанру і творчого методу (реферат)
Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури (реферат)
Проблема самоідентифікації в оповіданнях Бгараті Мухерджі (реферат)
Семантичні особливості фразеологізмів концепту “щастя” в українській та німецькій мовах (реферат)
Ґендерний аспект у романі Джуліана Барнса „Історія світу в 10ѕ розділах” (реферат)
Вербалізація концету самопочуття в українських та латинських фразеологізмах (реферат)
„Жива лялька” чи “суверенна особистість”: порівняльна характеристика Наталки Полтавки і Лайзи Дуліттл (реферат)
Структурно-семантичні особливості концепту “перемир’я” в українській та французькій мовах (реферат)
Творчість Б.Шоу в ґендерному прочитанні (реферат)
Зміст та структура концепту “Голос” в українській лінгвоментальності (на матеріалі художнього мовлення) (реферат)
Фемінізм у житті та творчості Жорж Санд (реферат)
Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) (реферат)
Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття (реферат)
Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах (реферат)
Постколоніальна критика Еви Томпсон і українська феміністична література (реферат)
Асоціонім як троп і предмет зображальної публіцистики (реферат)
Перспективація інформації мемуарного тексту (реферат)
Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях (реферат)
Просторовий код фразем (реферат)
Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (реферат)
Таксис як мовна категорія номінації дійсності (реферат)
Зміст першої й другої частин висловлення в їх стосунку до відношення градації (реферат)
“До-емансипаційна” критика про російську жіночу літературу (до проблеми жіночого тексту в художньому каноні) (реферат)
Роль оцінки у формуванні зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови (реферат)
Чоловіча парадигма фольклорної традиції нижньої Наддніпрянщини (реферат)
Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій (реферат)
Проблема становища жінки в романі ліни костенко “Маруся чурай” (реферат)
Функції старослов’янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем «Мойсей» та «Іван Вишенський») (реферат)
Роздвоєння жінки: аспекти проблеми у світлі ґендерних досліджень та фемінізму (за повістю Оксани Забужко “Я, мілена”) (реферат)
Складно-нульсуфіксальні іменники на позначення осіб в історії української мови (реферат)
Художнє вираження жіночої самотності у “Казці про калинову сопілку” О.Забужко (реферат)
Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних nomina instrumenti в сучасній українській мові (реферат)
Переакцентування традиційного сюжету про каїна та Авеля з жіночого погляду в повісті О.Забужко “Казка про калинову сопілку” (реферат)
Нульсуфіксація як показник ідіостилю (реферат)
Образ Офелії в ліриці Оксани Забужко: ґендерний аспект (реферат)
Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови (реферат)
Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х років ХХ століття (реферат)
Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі (реферат)
Художня інтерпретація концепції кохання-любові у творах Євгенії Кононенко (реферат)
Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу (реферат)
Феміністичний дискурс у публіцистиці Олени Теліги) (реферат)
Особливості мовного маніпулювання у тоталітарному дискурсі (на матеріалі текстів засобів масової інформації) (реферат)
Ю.Дараган і О.Лятуринська: перегуки і паралелі (реферат)
Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах (реферат)
Влада жіночої вишуканості: збірка Дарії Рихтицької-Мельникович “Магія вогню” (реферат)
Мова як компонент культури етносів (реферат)
Ґендерні ознаки поетичної картини світу Василя Герасим’юка (реферат)
Лексико-семантичний розвиток мовної системи (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20 томах) (реферат)
Іпостасі образу чоловіка в поезії Ігоря Римарука (реферат)
Комунікативно-прагматичні передумови формування пояснювально-ототожнювального відношення в структурі синтаксичних конструкцій (реферат)
Образ жінки в поезії Дмитра Павличка (реферат)
Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі (реферат)
Ґендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського “Северин Наливайко” (реферат)
Семантичні особливості вставлених конструкцій в українській мові (реферат)
Ґендерний аспект жіночого міфу в романах Р.Федоріва “отчий світильник” і “чудо святого георгія о зміє” (реферат)
Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови (реферат)
Культурні аспекти проблеми демонічної жіночості у творчості валерія Шевчука (на матеріалі повісті \"жінка-змія\") (реферат)
Вираження супровідних змістових відношень у структурі складносурядних зіставних речень сучасної української мови (реферат)
Мотив «дому» у творчості Валерія Шевчука (реферат)
Співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту (реферат)
Маскулінність як основний вияв поетики романів Ю.Андруховича (реферат)
Нові ступеньовані прикметники в українській мові (реферат)
Жінка в романтичному ореолі в новелістиці Олеся Гончара (реферат)
Відновлення питомої української лексики в сучасному діловому мовленні (реферат)
Ґендерна проблематика в романі П.Загребельного “Юлія” (реферат)
Тематико-ідеографічна характеристика фразеологізмів пам’яток ділової прози XIII-XVI ст. (реферат)
Повість П.Загребельного “попіл снів”: дисонанси маскулінного і фемінного начал у постколоніальному суспільстві (реферат)
Крилаті вислови як об’єкт лінгвістичного дослідження (реферат)
Міф про П.Загребельного-фемініста: спроба аналізу (реферат)
Лінгвістичні відмінності між повними українськими перекладами святого письма (реферат)
Велика любов великого гетьмана в українському історичному романі: спроба ґендерного погляду (реферат)
Відтворювальні процеси в розвитку праслов’янського *LITI (реферат)
Художня проза “романтиків вітаїзму”: ґендерний підхід (реферат)
Специфіка моделювання фразеоквантитативних одиниць із градаційною семантикою (реферат)
Жіночий ренесанс кінця ХІХ – початку ХХ століття: соціальні, культурні, психологічні та ґендерні аспекти (реферат)
Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського (реферат)
Марлітівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська (реферат)
Моделі породження нового значення в когнітивних метафорах (реферат)
Дві моделі жіночої емансипації (реферат)
Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов\'янських мов) (реферат)
Емансипація, дух часу і жінка-персонаж у драматургів театру корифеїв (реферат)
Зумовленість вибору мотиваційної ознаки у процесі номінації діалектної лексики української мови (реферат)
Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М.Чернишевського і Марка Вовчка) (реферат)
Проблеми історії фонетичних систем східнослов’янських мов у мовознавстві 70-Х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст. (реферат)
Від «простої» людини до «нової»: образ «нової» жінки в повісті марка вовчка «три сестри» (реферат)
П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження (реферат)
Жінка-мрія і реальність (крізь призму „ликериного циклу”) (реферат)
Мовні і мовленнєві компетентності (реферат)
Числівник (реферат)
Усне ділове мовлення (реферат)
Українська ономастика (реферат)
Сучасний український алфавіт (реферат)
Голосні фонеми української мови. Система голосних фонем (реферат)
Діалекти України (реферат)
Інтонація в українській мові (реферат)
Проблема двомовності в Україні (реферат)
Проблеми ужитковості української мови в сучасній український державі (реферат)
Функції перекладу (реферат)
Мовна політика в Україні у 70-80-х роках ХХ століття (реферат)
Прізвища з суфіксом -к-о в донеччині (реферат)
Загальна характеристика просторової диференціації побутової лексики південнослобожанських говірок (реферат)
Змістовно-мовні потреби читачів донецької області (реферат)
Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму (реферат)
Філологічний аналіз художнього тексту (реферат)
Нове явище у словникарстві (реферат)
Історія та сучасне функціонування мови греків - тюркофонів Приазов’я (реферат)
Погляди на походження української мови (реферат)
Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках (реферат)
Відмінності у справі перекладу (реферат)
Роман Валерія Шевчука “Тіні зникомі”, місце національної ідентичності у творчості Валерія Шевчука (реферат)
Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога (реферат)
Особливості фантастичної прози Валерія Шевчука (реферат)
Розвиток поглядів на естетичну функцію мови (реферат)
Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці говірок південної Слобожанщини (реферат)
Членування та об\'єднання речень при перекладі (реферат)
Типи відповідників при перекладі (реферат)
Слово і речення. залежність перекладу слова від контексту (реферат)
Порядок слів і структура речення при перекладі (реферат)
Переклад фразеологічних одиниць (реферат)
Переклад слів, що означають специфічні реалії (реферат)
Переклад науково-технічних текстів (реферат)
Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові (реферат)
Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові (реферат)
Переклад інтернаціоналізмів (реферат)
Передача власних імен та географічних назв при перекладі (реферат)
Контекстуальні заміни при перекладі (реферат)
Закономірності пропусків та включень при перекладі (реферат)
Загальна та часткові теорії перекладу види перекладу (реферат)
Завдання лінгвістичної теорії перекладу (реферат)
Граматичні порівняння в процесі перекладу (реферат)
Види значення слова (реферат)
Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі (реферат)
Сучасна мовна ситуація в Україні (реферат)
Політика мови проти суспільства невдах (реферат)
Мовна ситуація України (реферат)
Мова в Україні: стан, функції, перспективи (реферат)
Декларації про державний статус української мови і реальний стан її функціонування в Україні (реферат)
Фонетична структура українських ономатопей як джерело вивчення національно-мовної специфіки (реферат)
Українська мова на сході України: фрагменти донецьких реалій і спроба прогнозу (реферат)
Стан сучасної української мови в незалежній українській державі (реферат)
Семантика слова Україна в давніх народних піснях (реферат)
Навіщо літера \"Ґ\" в українській мові? (реферат)
Застандартовані правила ділового та наукового стилю (реферат)
Генеза української національної мови (реферат)
Явище підтексту та засоби його вираження в художньому творі (реферат)
Цикл уроків з теми «Лінгвістика тексту» (9 клас) (реферат)
Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання рідної мови (реферат)
У світі цікавої лексикології та фразеології (ігрові вправи з творчим завданням для учнів 5-6 класів) (реферат)
«Титарівна» Тараса Шевченка й Марка Кропивницького (реферат)
Словник
Подовження приголосних (реферат)
Правопис складних прийменників (реферат)
Правопис складних прислівників (реферат)
Правопис складних прикметників (реферат)
Правопис складних числівників і займенників (реферат)
Правопис прикладок (реферат)
Правопис складних слів правопис складних іменників (реферат)
Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів (реферат)
Правопис суфіксів правопис суфіксів іменників (реферат)
Правопис префіксів (реферат)
Основні правила української пунктуації (реферат)
Правопис дієприслівників (реферат)
Правопис дієприкметників (реферат)
Правопис дієслів (реферат)
Правопис та відмінювання займенників (реферат)
Правопис та відмінювання числівників (реферат)
Правопис прикметників (реферат)
Четверта відміна (реферат)
Правопис слів іншомовного походження (реферат)
Основні правила переносу (реферат)
Графічні скорочення (реферат)
Вживання великої літери (реферат)
Правопис часток (реферат)
Шпаргалка (реферат)
Стимулювання студентів до українськомовної стійкості (реферат)
Спостереження над мовою як метод навчання (реферат)
Система ситуативних завдань до уроків розвитку зв’язного мовлення (5-й клас) (реферат)
Система роботи над описом зовнішності людини в 7 класі (реферат)
Система вправ і завдань з формування монологічного і діалогічного мовлення учнів 7 класу на уроках рідної мови (реферат)
Символіка лісу та її роль в розкритті проблеми влади землі над людиною (за повістю Ольги Кобилянської «Земля») (реферат)
Роль засобів мистецтва в активізації і формуванні емоцій та почуттів (реферат)
Розвиваємо дар слова (інтегрований урок рідної мови і мовлення за враженнями від спілкування з природою) (реферат)
Робота над заміткою дискусійного характеру в газету (реферат)
Робота з підручником (реферат)
Честь та безчестя персонажів комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн» (реферат)
П’єса І. Карпенка-Карого «Хазяїн» — соціально-сатирична комедія нового типу. Образ мільйонера-землевласника Пузиря (реферат)
Реалізація культурологічної змістової лінії на уроках української мови: проблеми і перспективи (реферат)
Психологічні чинники формування ділового мовлення майбутніх учителів-словесників (реферат)
Психологічні чинники засвоєння виражальних засобів мови учнями середнього шкільного віку (реферат)
Психологічні умови засвоєння стилістики учнями старших класів (реферат)
Про систему персонажів повісті В. Шевчука «Горбунка Зоя» (спроба пообразного аналізу) (реферат)
Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови (реферат)
Проблема літературної освіти в школі (реферат)
Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) (реферат)
Подолання людиною простору і часу в міфічному аспекті втечі та митарства (реферат)
Подолання людиною простору і часу в міфічному аспекті втечі та митарств (реферат)
Питання духовності як філософська та методична проблема (реферат)
Особливості української еміграційної прози в системі вивчення літератури українського зарубіжжя в загальноосвітній школі (реферат)
Особливості вивчення теоретико-літературних понять на уроках української літератури в старших класах (на матеріалі поняття «пейзаж») (реферат)
Особливості аналізу драматичного твору в школі (реферат)
Образ сонця в поезії Б.-І. Антонича і Т. Шевченка (взаємоперетікання християнських і язичницьких мотивів) (реферат)
На порозі особистісно-зорієнтованого навчання (реферат)
На городі бузина, а в Києві дядько, або чим Шевченко не догодив критиці (до 190-річчя від дня народження Великого Кобзаря) (реферат)
Морфологія художності і аналіз літературного твору (реферат)
Мова і політика (реферат)
Мова і політика (уривки з книжки) (реферат)
Методологічні засади екзистенціально-діалогічного викладання словесності (реферат)
Місце моделювання як методу навчання в педагогічному проектуванні (на матеріалі лінгвометодики вищої школи) (реферат)
Леонід Полтава. Незламаність духу вигнанця і патріота (реферат)
Літературно-критичний аспект українського fin de siecle’у (реферат)
Лінгвонародознавчий аспект роботи над українською лексикою у школах національних меншин (реферат)
Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «прийменник» (реферат)
Концепція підручників «Рідна мова і мовлення» для 2-4 класів загальноосвітньої школи авторського колективу Л.О. Варзацької (реферат)
Теорія і практика навчання української мови у школах Галичини (реферат)
Застосування методики взаємного навчання на уроках української мови в школі (вивчення тем «Прислівник» і «Дієприслівник») (реферат)
З’ясування народних джерел творчості письменника в школі (реферат)
З’ясування народних джерел творчості письменника в школі (реферат)
З’ясування народних джерел творчості письменника в школі (реферат)
Життя і творчість Лесі Українки (узагальнюючий урок з української літератури) (реферат)
Життєпис комедійного героя (реферат)
Етимологічний аспект української мови у системі ноосферної освіти (реферат)
Естетична природа слова в літературному творі (реферат)
Естетика літературного шістдесятництва й астральні архетипи в неосяжності Шевченкового космосу (реферат)
Проблеми принципів навчання материнської мови через призму ноосферної освіти (реферат)
Два твори на одну тему в 7 кл. («Воля до життя» О. Довженка і «Вогник далеко в степу» Г. Тютюнника) (реферат)
Герой у зв’язках із сакральною землею: нові аспекти прочитання української класики (реферат)
Вправи в навчанні мови (реферат)
Власне методичні принципи навчання української мови (реферат)
Виховуємо чуття мови (реферат)
Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі (реферат)
Вивчення української мови в системі особистісно значущого навчання (реферат)
Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі (реферат)
Вивчення дієприкметника на уроках рідної мови у 7 класі (реферат)
Вивчення байки у школі (Першоджерела байки. Матеріал на допомогу студентові-практикантові, вчителю-словеснику) (реферат)
Будова слова в українській мові (у запитаннях та відповідях) (реферат)
Іван Карпенко-Карий (реферат)
Повідомлення, доповідь, промова як способи ділового спілкування (реферат)
Українська економічна термінологія (реферат)
Основи культури мовлення (реферат)
Антропоніми як етномаркований елемент ФО та їх вплив на формування фразеологічного значення (реферат)
Орфоепічні норми сучасної української мови (реферат)
Лексичні норми сучасної української мови (реферат)
Акцентуаційні норми сучасної української мови (реферат)
Морфологічні норми сучасної української мови (іменник та прикметник) (реферат)
Морфологічні норми сучасної української мови (числівник, займенник, дієслово і незмінні частини мови) (реферат)
Синтаксичні норми сучасної української мови (реферат)
Орфографічні норми сучасної української мови (правопис складних слів, географічних назв, іншомовних слів) (реферат)
Пунктуаційні норми сучасної української мови. Розпорядчі документи (реферат)
Культура усного ділового мовлення (реферат)
Орфографічні норми сучасної української мови (правопис префіксів, суфіксів, апострофа, м’якого знака, великої літери) (реферат)
Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації (реферат)
Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах (реферат)
Роль внутрішніх текстів у драмі “Не Медея” Ю.Тарнавського (реферат)
Суржик і територіальні діалекти (реферат)
Суржик (реферат)
Російська мова в Україні (реферат)
Систематизація гідронімів Інгулецького басейну (курсова робота)
Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць (курсова робота)
Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу українською мовою (курсова робота)
Перекладознавство (реферат)
Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) (реферат)
Внутрішня форма слова й імпліцитність (реферат)
Інтертекстуальність у вимірах українського бароко (реферат)
Критика Юрія Шереха як літературознавчий феномен (реферат)
Між ідеєю і формою. Імпресіоністична критика доби українського модерну (реферат)
Мистецтво психологізованого портрета у новелах Василя Стефаника (реферат)
Про особливості форми поетичних творів Григорія Сковороди (реферат)
Аспекти сюжету галицько-волинського літопису (реферат)
Домінантний образ і поетичний синтаксис (реферат)
Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду (реферат)
Проблеми поетичної асоціативності (реферат)
Особливості сугестії (реферат)
Франкові “Чуда” Св. Миколая (реферат)
Філософська концепція Франкової поеми “Мойсей” (реферат)
Алегорії і символи “Похорону” (реферат)
Франкова “Книга кааф” (реферат)
Художня семантика віршових присвят І.Франка (реферат)
Інтертекстуалізми в оповіданні І.Франка “Odi profanum vulgus” (реферат)
Метаморфоза “Відлюдька”: повість-новела І.Франка “Сойчине крило” (реферат)
Новела І.Франка “Мій злочин” (реферат)
Інтер’єр у прозі І.Франка (реферат)
Художня спадщина: збірка І.Франка “Із днів журби”: cherchez la femme (реферат)
Типологія персонажів у Франковій прозі (реферат)
Франкова концепція середньовічної літератури (реферат)
Способи тлумачення значеннь фразеологізмів у збірці І.Франка “Галицько-руські народні приповідки” (реферат)
Напрями психологічних досліджень у літературознавстві та Іван Франко (реферат)
Специфіка письменницької праці (Іван Франко) (реферат)
Портрет Івана Франка-літературознавця (реферат)
Болгарська література у славістичній концепції І.Франка (реферат)
Імпресіонізм як предмет і стиль літературно-критичного мовлення І.Франка (реферат)
Каїн: художня інтерпретація образу в поемах І.Франка (реферат)
Взаємини Володимира Барвінського з Іваном Франком (реферат)
Туга за героїчним: Іван Франко і Дмитро Донцов (реферат)
Із “Пакосного роду літератури”: непомічені рецензії І.Франка (реферат)
Коломийки в репертуарі бойківського скрипаля Кузьми Воробця (реферат)
Роль народних музичних інструментів у литовській сакральній обрядовості (реферат)
Інструментальна музика річного циклу праці на білосточчині (реферат)
Історичні типи публікацій народномузичних творів (реферат)
Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті (реферат)
Понятійне поле теоретичної фольклористики (реферат)
Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу (реферат)
Національна специфіка українського фольклору (реферат)
Українські \"лікувальні\" замовляння: проблема культурологічного контексту (реферат)
Поезія етноетикету в житті та побуті українців (реферат)
Амбівалентність образу мерця в українських народних чарівних казках (реферат)
Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (реферат)
Святий Юрій: християнська традиція чи українська давність (реферат)
Функціонально-семантичний та поетичний аспекти обхідних пісень (реферат)
Образна структура колядок з військовими мотивами (реферат)
З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ ст. (реферат)
Легенда про великого грішника та її фольклорно-літературні інтерпретації (реферат)
Неоромантична концепція “Волі” в драматургії Лесі Українки (реферат)
Інтуїтивізм чи прагматизм? (“Кассандра” Лесі Українки) (реферат)
Грецькі мотиви у поезії Олега Ольжича (реферат)
Українська поезія резистансу 40 – 50–х років ХХ століття – своєрідне явище літературного процесу (реферат)
Буремна поезія Євгена Маланюка (реферат)
Новелa Миколи Хвильового “Мaти”: до свiтогляду письменникa (реферат)
Василь Щурат – перекладач (реферат)
Молитовник “Із глибини воззвах” Василя Щурата – оригінальна збірка релігійної поезії початку ХХ ст. (реферат)
Поезія зів’ялого листя в виду суспільних задач (реферат)
Василь Щурат і поезія зів’ялого листя (реферат)
Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин (реферат)
Рецепція роману Еміля Золя “Жерміналь” з позицій соціалістичної ідеології (реферат)
Поет і буття: специфіка онтологічного дискурсу Райнера-Марії Рільке (реферат)
Семантико-синтаксичні особливості безпрефіксальних дієслів руху типу іти-ходити (реферат)
Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників (реферат)
Проблема варіантності у мовознавстві (реферат)
Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові (реферат)
Елізія фонем у прикметниках української мови (реферат)
Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові (реферат)
Естетико-художній простір альманаху «Королівський ліс» (реферат)
Особливості ідіостилю Івана Драча: імпліцитність семантики поетичного слова (реферат)
«Мисливські оповідання» Романа Купчинського (реферат)
Тема любові у творчості Агатангела Кримського та Василя Пачовського (реферат)
Внутрішня динаміка художніх структур Василя Стефаника (реферат)
Проблеми світоглядної еволюції Наталі Лівицької-Холодної (реферат)
Національна природа комічного у драматургії Миколи Куліша (реферат)
Психологічно-філософська основа малої прози Богдана Легкого – пошук національної ідентичності художника слова (реферат)
Амориністика книги болю Осипа Турянського в контексті літератури експресіонізму (реферат)
Етноестетика “Лісової пісні” Лесі Українки (реферат)
Особливості фольклорної фантастики ранньої романтичної прози Пантелеймона Куліша (реферат)
Історія біблійної книжності в Україні: аналіз маргіналій стародрукованого псалтиря 1675 р. (реферат)
Роксолана як історична постать в Туреччині та Україні (реферат)
Національна ідентичність, мова та культура (реферат)
Мікрополе терміна мовна політика (реферат)
Запозичення в чеській економічній термінології (реферат)
Прогульки Івана Франка та Мандрівнича лексика Галичини (реферат)
Структурні моделі складених термінів із семою вода (реферат)
Метафоричні транспозиції: загальновживане слово та медичний термін (реферат)
Музична лексика Х-ХVІ століть (реферат)
Український термін як національно-культурне явище (реферат)
«Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій (реферат)
Експресіонізм у творчості Івана Франка (реферат)
Модифікації жанру віршової присвяти Івана Франка (реферат)
Автологічне слово Івана Франка у другому жмутку “Зів’ялого листя” (реферат)
Дві хвороби святого Валентія (реферат)
Символіка новели Івана Франка “Терен у нозі” (реферат)
Новела Івана Франка “Мавка” (реферат)
Новела Івана Франка “Мій злочин” (реферат)
Культурологічна пам’ять мовних одиниць: синергетичний аспект (реферат)
Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича (реферат)
Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів (реферат)
Еволюція поглядів на суб’єктивну модальність (реферат)
Антропонімія слобожанщини XVII ст.: загальний огляд (реферат)
Прості речення з умовною модальністю (реферат)
Модальна метафора в українських пареміях (реферат)
Українські видавничі терміни у словниках 20–30 років ХХ століття (реферат)
Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови (реферат)
Родинні зв’язки в гуцульських народних колядках (реферат)
Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою “Ділити на частини, відокремлювати частину від цілого” (реферат)
Сучасний український термін (реферат)
Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові (реферат)
Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми “Вода” (реферат)
Семантика міфологеми тур – бик (реферат)
Зародження української юридичної термінології в західній Україні в середині ХІХ століття (реферат)
Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії (реферат)
Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментація (реферат)
Українські прислівники префіксального творення(реферат)
Безвихідні дофедорівські першодруки у концепціях та гіпотезах (реферат)
Перебіг і наслідки одного скорочення (реферат)
Народно-побутова антропонімія верхньої Наддністрянщини (реферат)
Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського (реферат)
Легенда про золоті ворота в києві у варіантах М. Грабовського і п. Куліша (реферат)
Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття (реферат)
Іван Верхратський – діалектолог (реферат)
Соцреалістичний канон: трансформація архетипів (реферат)
Територіально-мовне членування у світлі писемних пам’яток (реферат)
Українські колядки в дослідженні Олени Пчілки (реферат)
До історії становлення акцентуаційних норм (реферат)
Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XVIII століть (реферат)
Українська неологічна традиція (реферат)
Функціонування української спортової лексики (реферат)
Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (реферат)
Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики (реферат)
Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення (реферат)
Збірник чарторийських – пам’ятка історії української мови кінця ХVІІ ст. (реферат)
Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових шкіл (реферат)
Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (реферат)
Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-Х років ХХ ст. (реферат)
Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу (реферат)
Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах (реферат)
Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв\'язності в художньому тексті (реферат)
Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (реферат)
Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення (реферат)
Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові (реферат)
Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (реферат)
Ожидів, оглядів... і подібні (реферат)
Модульні технології вивчення словотвору української мови (реферат)
Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові (реферат)
Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної “Діти чумацького шляху” (реферат)
Місце дискурсивних умінь у забезпеченні комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови (реферат)
Унормування термінів у державних технічних стандартах України з пожежної безпеки (реферат)
Концепт “Рідний край” у творчості Ю.Федьковича (реферат)
Мовознавча спадщина професора Василя Лева (реферат)
Особливості реалізації категорїї антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі (реферат)
Паремії як засіб відображення когнітивних процесів (реферат)
Екзистенціал мовчання в етнології та культурі (реферат)
Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі (реферат)
Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики (реферат)
Семантична структура іменників pluralia tantum у “Словарі української мови” Б. Грінченка та в “Словнику української мови” (реферат)
Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці (реферат)
Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискретності (реферат)
Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові (реферат)
Слова-терміни з міжнародними компонентами, що вживаються у пре- і постпозиції (реферат)
Традиційне весілля села симоновичі (реферат)
Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови (реферат)
Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках (реферат)
Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-Х років ХХ ст. (реферат)
Предикатна мотивація назв лікарських рослин в українській мові (реферат)
Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті (реферат)
Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов (реферат)
Українська військова термінолексика ХІV-ХV ст. (реферат)
Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок (реферат)
Український мовний пуризм на європейському тлі (реферат)
Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті (реферат)
Іван Франко і сербські епічні пісні (реферат)
Функціональна топологія концептів як одиниць культури (реферат)
Сербські сюжети української фольклорної балади (реферат)
Зустрічі з непростими (реферат)
Орtаtіоnes у народній сакрально-оказіональній поезії (реферат)
Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (реферат)
Номінація як об’єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність (реферат)
Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект (реферат)
Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень (реферат)
Становлення моделі української культурно-історичної школи у фольклористиці (реферат)
Інтерпретація фольклорного образу відьми в українській літературі ХIХ ст. (реферат)
Функціонально-семантичні особливості фітонімів у текстах українських і російських замовлянь (реферат)
Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу (реферат)
Правописний стандарт української мови: історія та реалії (реферат)
Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах (реферат)
Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії (реферат)
Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука (реферат)
Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі (реферат)
Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVII ст. (реферат)
Мовна свідомість як поняття лінгвістики (реферат)
Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців (реферат)
Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках (реферат)
Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень (реферат)
Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу (реферат)
Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій (реферат)
Природа мовного престижу (на матеріалі старослов’янської та латинської мов)(реферат)
Українська фразеологія в аспекті національної ментальності (реферат)
До питання про категорію числа іменників у сучасному українському мовознавстві (реферат)
Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька (реферат)
Фоноархів Осипа Роздольського (реферат)
Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання(реферат)
Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини ХІХ століття (реферат)
Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) (реферат)
Українська книжна мова другої половини ХVI - середини ХVII ст.: „Non est inculta” (реферат)
Семантична структура параметричних прикметників (реферат)
Українське весілля на Берестейщині (реферат)
Казковий чудесний покажчик у новелі франка \"Неначе сон\" (реферат)
Два міфологічні божества у поліських епіталамах: тур і красная пані (реферат)
Релікти волочебної традиції в українському обрядовому фольклорі (реферат)
Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення (реферат)
Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах (реферат)
Літературне життя народної балади \"Ой не ходи, грицю\".проблема олітературення сюжету і жанруреферат)
Топонімічна фольклорна проза: специфіка і проблеми дослідження (реферат)
Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (реферат)
Українська мова в Словаччині(реферат)
Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) (реферат)
До історії форманта -ани (-яни) (реферат)
Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (реферат)
Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів(реферат)
Лексична основа української мови як компресована мовна модель (реферат)
Функціонування складених прийменників у тексті(реферат)
Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя (реферат)
Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті(реферат)
Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови (реферат)
Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: звертання (реферат)
Із блокнота фольклориста школа материнської пісні (реферат)
Деякі міфологічні образи й мотиви поезії Б.І. Антонича (реферат)
Подяка як елемент етикету наукового тексту (реферат)
Співвідношення понять термінологія – професіоналізм – номенклатура (реферат)
Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії (реферат)
Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові (реферат)
Стилістичні функції тавтології в українських народних думах (реферат)
Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі (реферат)
Лексико-семантичне поле “Фізично зрілий” як компонент мовного образу парубка (реферат)
Смисл: сутність і сфери вияву в мові (реферат)
Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації (реферат)
Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. (реферат)
Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ (реферат)
Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект(реферат)
Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові (реферат)
Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект(реферат)
Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Рік 1931 (реферат)
На шляху до модернізму (Іван Франко в пошуках нової комунікації) (реферат)
Проблеми українського романтизму в історико-теоретичній спадщині Івана Франка (реферат)
Драма абсурду, або те трикляте колесо (реферат)
Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання(реферат)
Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус (реферат)
Новаторська креація романного жанру (“Чесність з собою” Володимира Винниченка ) (реферат)
Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого (реферат)
Жанрова парадигма збірки “Semper tiro” І. Франка (реферат)
Готика як принцип самоорганізації тексту в оповіданні «Примари несвізького замку» Олекси Стороженка (реферат)
Контрапункт як принцип поліфонії в оповідному дискурсі музичного роману (реферат)
До питання про жанрову специфіку української історичної повісті ХІХ – початку ХХ ст. (реферат)
Травестіювання жанрових канонів в українській мелодрамі кінця XIX – початку ХХ століть (реферат)
Поза, завдяки і навколо комедії: зміни в жанровій системі української драматургії 1880-1920 рр. та їх відлуння наприкінці ХХ сторіччя (реферат)
Природа панеґіричного жанру в українській поезії (XVII – початок ХІХ ст.) (реферат)
Містицизм в європейській літературі. епоха після просвітництва (реферат)
Архетипна критика \"Книги шкіців\" Вашингтона Ірвінга(реферат)
Часопросторова міфологема кола в романістиці Емми Андієвської (реферат)
Топос дороги: поетика, рецепція (Проза Володимира Винниченка) (реферат)
Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях (реферат)
Трансформація образу агасфера у сучасній художній літературі (реферат)
Шляхи трансформації образу Дон Жуана в європейській драматургії ХХ століття (реферат)
“З коханими не розлучайтесь...”. Мандри сюжету про мертвих наречених (реферат)
Парадигма солярних образів в українській писемності i половини XIX століття (реферат)
Трансформація літературної традиції (реферат)
Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (реферат)
Барокова концепція сучасної людини (реферат)
Національна і внутрішня самоідентифікація як спроба подолання конфлікту між “Світовою пожежею” й епохою “Золотого гомону” у ліриці Аркадія Казки (рефе
Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-1930-Х років (реферат)
Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму (реферат)
Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури (реферат)
Вплив семілінгвалізму на формування особистості Ольги Кобилянської (реферат)
Порівняльно-генологічний аналіз літературних пісень англійських та українських поетів-романтиків (реферат)
Фрагментарність у літературі та візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу (реферат)
Література слов’янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу (реферат)
Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація (реферат)
Художній переклад: діалог національних культур, історичних епох та мистецьких світів(реферат)
Дзеркало в тексті та текст як дзеркало (На матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) (реферат)
Антитетична критика Гарольда Блума (реферат)
Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики (реферат)
Типологія різновидів автокомунікації в поетиці постмодерного твору (реферат)
Швейк і цяпка: між сатирою і пропагандою (реферат)
Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення (реферат)
Проблема кохання як творчої спроможності в українській поезії 90-Х роках XX ст. (реферат)
Подолання проблеми історіософського міфуу поезії 1980-Х (реферат)
Модерна пропозиція поетів київської школи (реферат)
Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія марґінальності (реферат)
Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового (реферат)
Модерні та постмодерні трансформації літературного символу (реферат)
Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя (реферат)
Естетична гармонія як „Цілість світу” у філософсько-етичному і порівняльному аспектах модернізму та постмодернізму (реферат)
Ідеї о. Потебні у працях м. Гнатишака (реферат)
Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики (реферат)
Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання (реферат)
Постмодерна пропозиція і сучасна література (реферат)
Діапазон жанрових модифікацій збірки І.Франка “Сім казок” (реферат)
Інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка) (реферат)
Цикл “Веснянки” І.Франка: жанр і композиція творів) (реферат)
Ізмарагдне автологічне слово (Паренетікон) (реферат)
Проблема критики в інтерпретації М. Кригера (реферат)
Рецепція української новели зламу ХІХ-ХХ століть у світлі архетипного аналізу (реферат)
Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської (реферат)
Відтінки комічного у творчості українських поетів-неоавангардистiв (реферат)
Типологія літературно-критичної інтерпретації: проблематизація понять і підходів (реферат)
Постмодернізм і притча: Error facti, або ймовірність \"Неможливого\" (реферат)
Проблема жанру в творчості дж. Р. Р. Толкієна. літературні джерела та паралелі (на прикладі казок) (реферат)
Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору (реферат)
Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії (реферат)
Конфлікт із самістю в романі Фр. Моріака “Місця за рангом” (реферат)
Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики (реферат)
Біографізм як методологічна проблема (реферат)
“Мандрівні сюжети” у постмодерністському просторі В’ячеслава Медведя (реферат)
Філософська лірика як поезія рефлексії (реферат)
Параметри свободи в щоденнику – межа образу автора (реферат)
Лицарський турнір за … літературу (реферат)
Діалогічна множинність біблії (реферат)
Одіссея сучасних літературних теорій (реферат)
Поезія Д. Фальківського “Уривок” як тип мозаїчної цілісності (реферат)
Проблеми інтерпретації і надінтерпретації у романі Умберто Еко „Маятник фуко” (реферат)
Відношення „Письменник – персонаж” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора (реферат)
Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта (реферат)
Почуттєве задзеркалля Ольги Кобилянської (психоаналітичне тлумачення автобіографічних текстів письменниці) (реферат)
Дві душі живе у моїх грудях (реферат)
Особливості англо-української взаємодії різних типів (реферат)
Аналіз звертань «пані, панно» в епістолярному стилі ХІХ – початку ХХ століття (реферат)
Лексика на позначення форм організації навчально-виховного процесу в українській мові ХVІ–ХVІІІ ст. (реферат)
Обґрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови (реферат)
Морські чуда святого Миколая: книжні і фольклорні варіації теми (реферат)
Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини (реферат)
Дитячі передачі і державна мова (реферат)
Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функцій і семантика (реферат)
Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності – один із актуальних аспектів соціолінгвістики (реферат)
Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки „Жовтий князь та „Рай”) (реферат
\"Гуцульщина\" Володимира Шухевича в оцінці Івана Франка (реферат)
Кафедра української фольклористики (реферат)
Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов’янського фонду (реферат)
Значення слова і контекст: лексична сполучуваність (реферат)
Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми (реферат)
Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми (реферат)
Лексичні формули в “Актовій книзі житомирського гродського уряду 1611 року”. (реферат)
Біблійна пропріальна лексика в перекладі святого письма П.Куліша та І.Пулюя (реферат)
Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови (реферат)
Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв (реферат)
Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій (реферат)
Перформативні лексеми сучасної української мови (реферат)
Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів (реферат)
Франкова присутність у поетичній творчості бойовиків УПА (реферат)
Етикетні жести як елемент невербальної комунікації (реферат)
Синтаксичні кальки в аспекті норми (реферат)
Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності (реферат)
Модуси-найменувань осіб – „Я” - номінація – як різновид соціальних категорій модусу (реферат)
Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови (реферат)
Концепт символу в українській мовній картині світу (реферат)
Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача (реферат)
Основні чинники формування національно-мовних позицій Миколи Лисенка (реферат)
Національна специфіка художньо-образної моделі української природи (реферат)
Гайдамаччина в усній прозі українців (реферат)
Із когорти українських фольклористів (реферат)
Проблема походження української мови (реферат)
Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті (реферат)
Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними (реферат)
Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі (реферат)
Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала (реферат)
Історія становлення сучасної української літературної мови (реферат)
Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних пись-мових рекламних текстів (курсова робота)
Лінгвістичний аспект у вивченні звуків мови (курсова робота)
Редакторський висновок, правка твору (реферат)
Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи (реферат)
Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників (курсова робота)
Розвиток мовлення на кожному уроці (реферат)
Адаптація туристичних реалій при перекладі (реферат)
Державна мова у вищих медичних навчальних закладах (реферат)
Етимологія терміну «сленг» та сучасне його тлумачення (реферат)
Колористична лексика як репрезентант концептів \"ностальгія\" і \"любов\" (реферат)
Лексико-семантичні явища в українській військово-морській термінології (реферат)
Особливості реалізації функції мови як механізму передачі думок через мовлення (реферат)
Розвиток лексико-граматичних навичок на основі читання іншомовного тексту (реферат)
Теорія лексико-семантичного поля у дослідженнях мовознавців (реферат)
Фактори, що впливають на формування навичок аудіювання (реферат)
Формування навичок діалогічного та монологічного мовлення (реферат)
Державна мова у вищих медичних навчальних закладах (реферат)
Емотивні значення та їх лексична маніфестація (реферат)
Етимологія терміну «сленг» та сучасне його тлумачення (реферат)
Особливості реалізації функції мови як механізму передачі думок через мовлення (реферат)
Спосіб трансформації фразеологізмів як стилістичний прийом у художніх творах (реферат)
Формування навичок діалогічного та монологічного мовлення (реферат)
Використання прийменників у лівому мовленні. Оформлення протоколу та його витягу (реферат)
Урок розвитку зв\'язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками «Про хлопчика, що нічого не хотів робити» Ненаголошені голосні звуки [є], [и
Комунікативно-прагматичне навантаження займенника у формуванні імпліцитності в драматургійному тексті (реферат)
Числівники. Лічильні слова та їх належність до частин мови (урок)
Текст. Загальне уявлення про текст (урок)
Казка М. Трублаїні \"Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку\" (урок-читання)
Характеристика мовленнєвих ситуацій (реферат)
Імплцитність у її стосунку до мовної норми (реферат)
18 творчих завдань з української мови за творами М.Рильського для учнів початкових класів
Віршована українська абетка (реферат)
Методика викладання української мови як наука (реферат)
Методика навчання письма в букварний період (реферат)
Викладання української мови в молодших класах, практичний досвід (реферат)
Примовки, загадки, прислів’я, приказки, прикмети про природу і погоду (реферат)
Семантика прізвищ України (реферат)
Данченко О. «Малий помічник» (урок читання)
Ігор Калинець «Про що розповіли Незабудки», урок читання у 3 класі
Роль займенників у формуванні імпліцитних смислів (на матеріалі драматургійних текстів М.Куліша, В.Винниченка, С.Черкасенка) (диплом)
Поняття про іменник як частину мови на прикладі творів Марійки Підгірянки (реферат)
Структурна лінгвістика. Копенгагенська школа структуралізму ( глоссемантика) (реферат)
Структурна лінгвістика (реферат)
Лінгвістичні школи 20-го століття (реферат)
Младограматичний напрямок в мовознавстві (реферат)
Лінгвістична система В. фон Гумбольдта (продовження). Психологічний напрямок в мовознавстві (реферат)
Натуралізм в мовознавстві. Натуралістична концепція А. Шлейхера. (Класифікація мов по Шлейхеру. Лінгвістична система В. фон Гумбольдта) (реферат)
Різні аспекти мовознавства XVIII століття. Виникнення порівняльного історичного мовознавства (реферат)
Мовознавство Середньовіччя та епохи Відродження (V-XVI ст.) Мовознавство Середньовіччя (реферат)
Мовознавство — екскурс в історію науки про мову. Античне мовознавство (реферат)
Поняття \"знака\" і \"символу\". (реферат)
Мова культури (реферат)
Міжкультурне спілкування (реферат)
Соціокультурні функції ЗМІ (реферат)
Механізми взаєморозуміння в спілкуванні (реферат)
Міжособистісні відносини: від спілкування до взаємодії (реферат)
Класифікація видів комунікації (реферат)
Спілкування, взаємодія, комунікація (реферат)
Лексика мови з погляду стилістичної точки зору (реферат)
Особливості науково-технічного перекладу (реферат)
Художній текст та особливості його перекладу (реферат)
Розвиток суспільства і збагачення словникового складу англійської мови (реферат)
Переклад скорочень (реферат)
Проблеми словотвору. Неологізми (реферат)
Перекладацький аналіз в усному перекладі (реферат)
Усний переклад (реферат)
Синхронний переклад (реферат)
Поняття про стиль і стилістичну норму (реферат)
Різновид перекладу в залежності від жанру перекладеного тексту (реферат)
Типи перекладів (реферат)
Проблеми сучасного перекладознавства. (Комісаров В.Н.) (реферат)
Проблеми перекладознавства в 80-і роки XX століття (реферат)
Деякі основні аспекти перекладознавства (реферат)
Зміст поняття “ Переклад “ (реферат)
Із історії перекладознавства (реферат)
Слово про переклад (реферат)
Специфіка порівнянь у польському та українському текстах Святого Письма («Книга Псалмів» та «Книга Приповідок») (курсова робота)
Без мови нема народу (реферат)
Визначення палітри барв, при допомозі яких створені метафоричні перенесення у поезіях Л.Стафа (збірка “Ze struny na struny”) і Б.-І. Антонича (Зелена
Метафори і символи в мові художнього твору (поезії Богдана Лепкого) (реферат)
Мова – характер народу (реферат)
Мова і мовлення в житті людини (реферат)
Проблеми української мови (реферат)
Публіцистичний виступ. Його жанри (контрольна робота)
Роль лондонського діалекту у формуванні англійської літературної мови (курсова робота)
Символ як категорія мислення й мови. Семантична структура слів-символів (диплом)
Синтаксис української мови (реферат)
Синтаксичні засоби і прийоми стандартизації текстів ділової мови. Документи господарсько-договірної діяльності. Договір підряду. Структура тексту (кон
Сленг (реферат)
Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції (диплом)
Фонологічні характеристики морфеми і слова (реферат)
Фразеологізми мови (пошукова робота)
Вивчення байки Леоніда Глібова в початковій школі (курсова робота)
Виправлення помилок в початкових класах (курсова робота)
Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку (курсова робота)
Диференційовані завдання на уроках розвитку мовлення (курсова робота)
Мова – найважливіший засіб людських стосунків (реферат)
Українська мова у вищій школі (реферат)
Структурні особливості деяких означень у сучасній англійській мові (реферат)
Роль запозичень у становленні лексичної синоніміки української мови (реферат)
Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту (реферат)
Роль інтернаціоналізмів у формуванні української економічно-правової термінології (реферат)
Специфіка комунікативної ситуації законодавчого дискурсу(на матеріалі Французького цивільного кодексу) (реферат)
З історії формування української комерційної термінології (реферат)
Інтернаціональне та національне в сучасній термінології (на матеріалі української, англійської та інших мов) ії (реферат)
Запозичення у фінансово-кредитній термінології (реферат)
Особливості синтаксичних засобів офіційно-ділового стилю в українській літературній мові (реферат)
Емфаза в науковому стилі (реферат)
Варіантні форми імператива в англійській мові (реферат)
Лексикографічний опис французьких часток як засіб аналізу їх належності до реляційних стройових слів (реферат)
Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр. (реферат)
„Вихід у чорне”: Чорний колір у збірці „Палімпсести” В.Стуса (реферат)
Поетика герметизму в київському списку «палімпсестів» Василя Стуса (реферат)
Особливості інтерпретації І.Костецьким теми двійництва (реферат)
Екзистенціальні пошуки української людини в романі І.Багряного “Людина біжить над прірвою (реферат)
“Олітературнення” Голодомору в малій прозі двоколійної літератури (реферат)
Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви \"Quid est veritas?\" (\"що є істина?\") (реферат)
Роман В.Домонтовича «дівчина з ведмедиком»: апробація теорії «неправдоподібних істин» (реферат)
Засоби втілення морально-етичних проблем у романах В.Підмогильного «місто» та Гі де Мопассана «Любий друг» (реферат)
Архетипи природи в поезії В.Вітмена та Б.-І.Антонича (реферат)
Особливості імпресіонізму у збірці “Три перстені” Богдана-Ігоря Антонича та “Перші пісні” Федеріко Гарсія Лорки (реферат)
Є.Маланюк як представник емігрантської літератури (специфіка українсько-польського дискурсу) (реферат)
Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія \\\"міс Адрієна\\\" (реферат)
Футуризм і бароко: осі перетину (реферат)
Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка” марс як наближення до європейської традиції (реферат)
„Щоденник” Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму (реферат)
Модифікації ніцшеанського танку в українському поетичному декадансі (реферат)
Модель світу-України крізь призму міфологеми “Хаос – космос” (реферат)
Психологічний портрет М.Вороного-модерніста: до питання формування естетичного світогляду митця (реферат)
Микола Вороний як зачинатель українського модернізму (реферат)
Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської „Земля” (реферат)
Поетика драматичного діалогу Лесі Українки (на матеріалі діалогу „Айша і Мохаммед”) (реферат)
Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки (реферат)
Генезис неоромантизму (реферат)
Європейськість прози Михайла Коцюбинського (реферат)
«Кочубеївна» Христі алчевської як віднайдена самототожність (реферат)
Сатиричний цикл І.Я.Франка “Нові співомовки” зі збірки “Semper tiro”: спроба реінтерпретації (реферат)
Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка (реферат)
Особливості психологічної мотивації поведінки персонажів у творах М.Костомарова та М.Гоголя (реферат)
Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ’яненка (реферат)
Особистість у літописі самовидця (реферат)
Образ святої варвари у творчості Івана Величковського (реферат)
Символіка великодньої проповіді Іоаникія Ґалятовського (на матеріалі гомілії “казаніє, на воскрісѣніє господнє”)о (реферат)
Український щоденник доби бароко: Дмитро Туптало та Йоасаф Горленко (реферат)
Іконічний простір релігійної драми (на матеріалі давньопольської п’єси 1663 р. “Utarczka krawawie wojującego boga i pana zastępów”) (ре
Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки (реферат)
Структурні типи складнопідрядних речень у сучасній українській мові (реферат)
Особливості словозміни множинних іменників у сучасній українській мові (реферат)
Нові відіменникові прийменники в українській мові (реферат)
Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов) (реферат)
Функціонально-стильова характеристика художніх листів (реферат)
Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури (реферат)
Семантичні особливості фразеологізмів концепту «Щастя» в українській та німецькій мовах (реферат)
Вербалізація концету самопочуття в українських та латинських фразеологізмах (реферат)
Північне Приазов’я у записах і дослідженнях В.М. Ізотова (реферат)
Зміст та структура концепту “голос” в українській лінгвоментальності (на матеріалі художнього мовлення) (реферат)
Нове дослідження феномену літоб’єднання вапліте (реферат)
Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника) (реферат)
Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання (реферат)
Трагічне у співанці-хроніці (реферат)
Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п’єсі” Г.Хоткевича „Непросте” та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” (реферат)
Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах (реферат)
Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П.Куліша і Марка Вовчка (реферат)
Асоціонім як троп і предмет зображальної публіцистики (реферат)
Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики (реферат)
Перспективація інформації мемуарного текст (реферат)
Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п’єсі П.Куліша “Іродова морока” (реферат)
Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п’єсі П.Куліша “Іродова морока” (реферат)
Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях (реферат)
Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка” І.Тогобочного як твір „масової культури” (реферат)
Просторовий код фразем (шлях) (реферат)
«Масова поезія» кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор» (реферат)
Практичне значення встановлення модальних засобів польської мови (дещо про епістемічну модальність) (реферат)
Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури (реферат)
Мемуари: масова чи елітарна література? (реферат)
Зміст першої й другої частин висловлення в їх стосунку до відношення градації (реферат)
Література факту на противагу масовій культурі (реферат)
Теоретична модель масової літератури в контексті гуманістичної концепції мортімера адлера (реферат)
“Популярність” автора, тексту, героя: кілька думок про діахронію уявлень від київської русі до сьогодення (реферат)
Праця Я.О.Спринчака „Очерк русского исторического синтаксиса” (лінгвоісторіографічний аспект) (реферат)
Типологічні домінанти і критерії масової літератури в західноєвропейському письменстві xix століття (реферат)
Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій (реферат)
Поетика «Білоруського циклу» Е. Ожешко: хронотоп місця і часу (реферат)
„Не зневажай душі своєї цвіту...” (любовно-еротична символіка „лісової пісні” Лесі українки) (реферат)
Модель образования парных глаголов в русском и крымскотатарском языках (реферат)
Отражение проблемы пола в беллетристике О.А. Шапир 70-90-х годов ХІХ века (реферат)
Функції старослов’янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем «Мойсей» та «Іван Вишенський») (реферат)
Поетика фрагментарної прози Христі Алчевської (реферат)
“Я маю надію прислужитися своєму народові…” Осип Маковей (реферат)
Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних nomina instrumenti в сучасній українській мові (реферат)
Нульсуфіксація як показник ідіостилю (реферат)
Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови (реферат)
Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі (реферат)
Сленг як мовний засіб формування рекламного міфу (реферат)
Асоціативний експеримент як засіб виявлення мікросистем оцінних назв в українській, російській та англійській мовах (реферат)
Лексико-семантичний розвиток мовної системи (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20 томах) (реферат)
Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі (реферат)
Терміносистема міжнародного права України у складі правничої лексики української мови (реферат)
До проблеми співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту (реферат)
Відновлення питомої української лексики в сучасному діловому мовленні (реферат)
Крилаті вислови як об’єкт лінгвістичного дослідження (реферат)
Відтворювальні процеси в розвитку праслов’янського *liti (реферат)
Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського (реферат)
Стереометричне моделювання систем приголосних фонем (на матеріалі слов\'янських мов) (реферат)
Проблеми історії фонетичних систем східнослов’янських мов у мовознавстві 70-х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст. (реферат)
П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження (реферат)
Сатира Осипа Маковея на сторінках часопису «Зеркало» (реферат)
Проблема творчого становлення І. Котляревського у зв’язках із культурно-мистецькими тенденціями української провінції (реферат)
Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії” І.Турчиновського (реферат)
Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах (реферат)
Випробування фортуни. Постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича (реферат)
Трактат Дмитра Туптала “Розыск о расколнической брынской вђрђ” в контексті популярного богослів’я барокової доби (реферат)
Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка (реферат)
Фонетичні зміни у говірках північного приазов’я (реферат)
Концепт “результат” у лексичній системі української мови (реферат)
Жанрово-стильові особливості інвективи (реферат)
Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування (реферат)
Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові (реферат)
Газета і мовна норма (реферат)
Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність (реферат)
Навчання писемної мови студентів вищих технічних навчальних закладів східного регіону України з урахуванням їх комінікативних потреб (реферат)
Порівняльний аналіз лексичного складу української, російської та болгарської мов (лінгводидактичний аспект проблеми) (реферат)
Труднощі аудіювання та засоби їх подолання (реферат)
Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект) (реферат)
Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами (реферат)
Реалізація принципу наступності та ерспективності в чинних програмах з рідної мови (реферат)
Класифікація слов’янських мов (реферат)
Синхронія і діахронія (реферат)
Методика проведення уроків розвитку зв’язного мовлення (реферат)
Найголовніші правила пунктуації (реферат)
Роль мови в житті людини (реферат)
Приклади вживання великої літери в середині речення (реферат)
Правопис префіксів та суфіксів (реферат)
4-томний словник української мови Б.Грінченка (реферат)
Особливості фірмонімії міста Коломиї (курсова робота)
Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука (курсова робота)
Функціонування метафоричних перенесень у польській та українській поезії (курсова робота)
Речения з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але,і), кома між однорідними членами (урок)
День української писемності та мови (урок)
Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови (розвиток зв\'язного мовлення) (реферат)
Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (урок)
Звертання. Розділові знаки при звертанні (реферат)
Зв\'язна мова. Письмовий докладний переказ тексту, що містить опис предмета (реферат)
Вставні слова, виділення їх на письмі комами (реферат)
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами – ськ-, -цьк-, -зьк-, та іменників з суфіксами – ств- (о), - зтв(о), - цтв(о) (рефер
Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або с
Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами (урок)
КВК “Другорядні члени речення” (урок)
Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення встанвхи слів (урок)
Урок тематичного оцінювання за розділом “Словотвір”, словотвірний словник (практично) (урок)
Звертання. Розділові знаки при звертанні (реферат)
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення (урок)
Фонетика. Звуки мови та їх класифікація (реферат)
Свято писемності й української мови (сценарій)
Займенник (Урок - зустріч весни) (урок)
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ища) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чи- (-шн-) (урок)
Імена та прізвища. Відмінювання (реферат)
Частини основи: префікс, корінь, суфікс. Розбір слів за будовою (урок)
Мова жестів (реферат)
Невербальні засоби комунікації (реферат)
Стан використання і вивчення жестової мови. Історія досліджень (реферат)
Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот (урок)
Русанівський В.М. Життєвий шлях і творча діяльність (реферат)
Якоб Грімм – видатний германіст (реферат)
Мовознавча спадщина Олени Курило (реферат)
Аналіз антропонімів твору Марії Матіос “Юр’яна і Довгопол” (реферат)
Ділова гра за темою “іменник в 5-х класах” (позакласний захід)
Аналіз антропонімів у творчості Марії Матіос (курсова)
Поширення вживання ненормативної лексики серед молоді (реферат)
Причини вживання сленгу (реферат)
Лексикографія. Основні українські словники (реферат)
Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії (дипломна)
Писемність древніх германців (реферат)
Урок брейн-ринг з української мови: Лексика і фразеологія в 10 класі (реферат)
Усне професійне мовлення: суть, види і культура (реферат)
Українська термінологія в професійному спілкуванні (реферат)
Українська мова – національна мова українського народу, державна мова України (реферат)
Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні (реферат)
Основи науково-технічного перекладу (реферат)
Мовне законодавство в Україні (реферат)
Лексика і фразеологія в професійному спілкуванні (реферат)
Культура укладання професійних документів (реферат)
Становлення європейської лінгвістичної традиції (реферат)
Мовознавство як наука (реферат)
Основні теоретичні положення української фонетики (реферат)
З досвіду естетичного виховання східних слов\'ян у давнину (реферат)
Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток (реферат)
Виразне читання на уроках української літератури в середніх класах (реферат)
Засоби логічної виразності читання (реферат)
Техніка мовлення (реферат)
Особливості вживання та перекладу дієприкметників і дієприкметникових зворотів у науковому тексті (реферат)
Термін «москаль»: вживання на Україні (реферат)
Мова як чинник формування людини і нації (реферат)
Мова – основа духовного життя народу України (реферат)
Походження і розвиток української мови (реферат)
Художні синтаксиси у творах М.М.Коцюбинського (курсова робота)
Мова як елемент культури, психології народів (реферат)
Українська мова за два останніх століття і у наш час (реферат)
Аустронезійські мови (реферат)
Народорозмовна і писемна мови Київської Русі (реферат)
Фердінанд де Соссюр (реферат)
Базові категорії комунікативної лінгвістики (реферат)
Іван Ковалик та його вчення про словотвір (реферат)
Історія письма (реферат)
Писемність (реферат)
Соціальний аспект культури мови (реферат)
Особистісний аспект культуромовної діяльності (реферат)
Мовна норма – категоріальне поняття культури мови (реферат)
Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна (реферат)
Комунікативні якості літературної мови (реферат)
Лінгвоцид (мововбивство) (реферат)
Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури (реферат)
Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва (реферат)
Проблемність на уроках літератури (реферат)
Проблеми сучасного уроку літератури (реферат)
Наочність на уроках літератури (реферат)
Методика літератури як наука (реферат)
Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів (реферат)
Система освіти в Україні та навчання іноземних мов (реферат)
Поняття \"система навчання\" та її зміст (реферат)
Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах (реферат)
Навчання читання іноземної мови (реферат)
Навчання письма іноземної мови (реферат)
Навчання іншомовного спілкування (реферат)
Навчання іншомовного матеріалу (реферат)
Короткий огляд методів навчання іноземних мов (реферат)
Ознаки епістолярного тексту: Загальна характеристика (на матеріалі листів Ольги Кобилянської) (реферат)
“Грамматика малороссийского наречия...” О.Павловського — перша друковані праця з нової української філології. (реферат)
“Урок з читання: звукосполучення [йі]. Позначення його буквами \"ї\", \"і\".”
Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні (науковий реферат)
Сепсис, патогенез, особливості клініки, перебігу, діагностики і диференційної діагностики локальних та генералізованих форм гнійної інфекції. Сучасні
Урок: Cкладнопідрядні речення з підрядними означальними (на Франкових стежках)
Фразеологізми: стилістичний та семантичний аспект (контрольна робота)
Слов’янські азбуки: кирилиця і глаголиця. Історія їх розвитку (реферат)
Роль фольклору в розвитку української літературної мови XVI-XVIII ст. (реферат)
Мова – це характер і духовна могутність народу (реферат)
Мовно-культурне поле Східної України (реферат)
Українські семеми негативної оцінки (реферат)
Методика створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (АСМСА) слів української мови (реферат)
Міжнародний фонетичний алфавіт: еєктивні приголосні (реферат)
Шведська мова (загальна інформація) (реферат)
Французька мова (загальна інформація) (реферат)
Українська мова(історія, особливості, сучасний стан) (реферат)
Іноземна мова–інструмент в діалозі культур і цивілізацій. Розвиток соціокультурної компетенції в процесі викладання і навчання іноземних мов (лінгвок
Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр
Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах (курсова робота)
Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах (курсова робота)
Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова (реферат)
Кросворди з української мови
Брати Грімм і філологія (реферат)
Мовна культура вчителя (реферат)
Види на уроках української мови мовних розборів (реферат)
Урок: самостійне визначення теми із місту діалогу. Публічний діалог. Діалог відповідно до запропонованої ситуації. (реферат)
Архаїзми та історизми у сучасному комунікативному суспільстві (психолінгвістичне дослідження на матеріалі німецької мови) (реферат)
Анафоричні процеси, як прояв зв’язності текстів реклами автомобілів і їх інтерпретації (реферат)
Іншомовний кейс як засіб підвищення ефективності навчання іноземним мовам (реферат)
Поетична лексика” збірки „Поезії Іосифа Федьковича (реферат)
Біль як вияв буття у поезії Степана Процюка (реферат)
Функціональні і культурно-порівняльні аспекти прагматичних Кліше (на матеріалі німецької та української мов) (реферат)
Фразеологізм як етнокультурний маркер у англомовній картині світу(реферат)
Уроки етики на сторінках малої прози В. Підмогильного (реферат)
Українська мова : післяшкільна (реферат)
Терміносполучення у фреймовій структурі фахового тексту (реферат)
Текст – як об’єкт вивчення фоносемантики (реферат)
Структурно-семантичний аналіз складнопідрядних речень порівняння в художніх творах (реферат)
Стимулювання пізнавальної діяльності студентів на підставі наявних мотивів у процесі вивчення мови (реферат)
Стилістичні особливості американського комп’ютерного сленгу(реферат)
Семантика лексеми \"SAY\" у системі та дискурсі (реферат)
Роль самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови (на прикладі німецької як другої іноземної) (реферат)
Роль іноземної мови в загальній концепції підготовки сучасного фахівця (реферат)
Робота з перекладу інструкцій до лікарських препаратів як типаж заняття з іноземної мови (на базі англійської) в системі кредитно-модульного навчання
Реченнєва спеціалізація одновалентних дієслівних предикатів (реферат)
Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу (реферат)
Професійно-орієнтована методика навчання іноземних мов (реферат)
Про природу і механізми метафоричного процесу (реферат)
Прецизійні слова у методичній структурі практичних занять з іноземних мов (реферат)
Порушення письма молодших школярів (реферат)
Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу(реферат)
Параметричні прізвиська мікрополя висоти (на матеріалі „Словника прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини” проф. Чабаненка В.А.) (реферат)
Парадигма імператива у французькій мові (реферат)
Підмет – головний член речення. Числівниковий складений присудок з називним підмета(реферат)
Особливості сполучуваності та вживання прикметників кольору з іменниками на позначення предметів та явищ навколишнього світу (реферат)
Особливості лексики молодіжних журналів (реферат)
Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) (реферат)
Організація роботи з іншомовними текстами (реферат)
Неокласики та літературна ситуація в українській літературі початку ХХ ст. (реферат)
Навчання професійно-орієнтованої лексики (реферат)
Музика в жіночих образах роману І.С. Тургенєва «Дворянське гніздо» (реферат)
Моделі утворення комп’ютерних термінів англійської мови та їх переклад українською (реферат)
Лексико-семантичне поле як структурний компонент та метод його дослідження (реферат)
Лінгвокраїнознавство – освіта засобами іноземної мови (реферат)
Космогонічна картина світу і фразеологічний образ (на матеріалі німецької мови) (реферат)
Контрастивний аналіз як основний метод зіставлення оригіналу з перекладом (на основі перекладів творів О.Кобилянської) (реферат)
Контрастивні характеристики операторів not та no (реферат)
Контекстний аспект мовленнєвого акту оцінки (реферат)
Комплекс вправ для самостійної роботи над професійно спрямованими текстами англійською мовою (реферат)
Засоби еввфемізації та дисфемізації експлетивів у сучасній англійський мові (реферат)
Запозичення в сучасній лексиці (реферат)
Загадка: етнолінгвістичний аспект дослідження (реферат)
Етапність як засіб організації навчання риторики у вищій школі(реферат)
Еволюція народних уявлень про долю і бога в українських та англійських пареміях (реферат)
До питання проблеми прихованих імен в англійській та українській мовах (реферат)
До питання методики викладання усного послідовного перекладу (реферат)
Добір лексичного мінімуму в адміністративно-правовому дискурсі на основі аналізу соціально-комунікативних ролей студентів як складова моделі всього зм
Динамічна семантика концепту ’’здоров’я’’ в англійській мові (реферат)
Деякі прагма-семантичні особливості англомовних науково-технічних текстів (реферат)
Деякі питання комунікативного підходу до навчання іноземним мовам (реферат)
Деякі особливості різновидів австралійського варіанту англійської мови (реферат)
Деякі особливості графічного оформлення українських рекламних текстів (реферат)
Деякі лексичні засоби вираження емоцій у німецькій розмовній мові (реферат)
Дієслова просторового розташування в сучасній англійській мові (реферат)
Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи (реферат)
Визначення фраземи у сучасних етнолінгвістичних студіях (реферат)
Вивчення фахової лексики у курсі англійської мови для студентів комп’ютерних спеціальностей (реферат)
Вивчення іншомовної культури як необхідної складової оволодіння мовою (реферат)
Взаємозв’язок класного та позакласного читання (реферат)
Взаємовідношення семантики та етимології термінів греко-латинського походження (реферат)
Вживання артиклів у публіцистичному дискурсі (на матеріалі англійської мови) (реферат)
Вікові особливості вживання сленг-одиниць (реферат)
Відображення космогонічних уявлень у німецьких фразеологізмах (реферат)
Зизаній (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович (реферат)
Мова як джерело відомостей про історію слов’ян (реферат)
Старослов’янська мова – перша літературна мова слов’ян (реферат)
Засоби милозвучності української мови (реферат)
Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу (реферат)
Лінгво-психологічна проблематика мовленнєвого ритму (реферат)
Про диференційні ознаки крилатих слів (реферат)
Варіативність дієслівних основ в українській мові (реферат)
Семантика оксиморону у поетичних контекстах Л.Костенко (реферат)
Психологічний фактор у поетичному мовленні (реферат)
Семантичні відповідники в українській і російській мовах (реферат)
Наукове забезпечення курсу “живомовні джерела української мови” (реферат)
Граматика: синтаксична спеціалізація прислівника (реферат)
Внутрішня форма слова у семантичній структурі слова (реферат)
Ознаки діалогічного мовлення у сімейному дискурсі (реферат)
Сучасні проблеми загальної фонетики (реферат)
Семантико-синтаксична валентність віддієслівних дериватів (реферат)
Вплив тезаурусних чинників на внутрішню форму номінативних одиниць (реферат)
Фонетика. Артикуляційне визначення сонантів у фонетичній літературі (реферат)
Кодифікація синтаксичних норм у словнику (реферат)
Прояви синонімії у сучасній науковій термінології (реферат)
Фонетика. Проблеми теоретичної інтерпретації просодичних характеристик слова (реферат)
Статус конфікса у системі української мови (реферат)
Лексико-семантична група врожаю в поетичних текстах Бароко (реферат)
Основа дієслова як інваріантна одиниця (реферат)
Особливості функціонування явища патронімічної атракції та суміжних з ним понять у романі Л.Костенко \"Берестечко\" (реферат)
Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії (реферат)
Вираження експресивності дієслова засобами словотвору (на матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького) (реферат)
Прізвища Лубенщини на -енк-о (-єнк-о) (реферат)
Визначення спільних слів у складносурядному реченні (реферат)
Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень (реферат)
Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в науковому стилі (реферат)
Деякі риси ідіостилю Н.Казандзакіса (реферат)
Стилістичний вимір фонетичних одиниць української мови: фонетичні тропи (реферат)
Правила переносу в українській мові (реферат)
Латинська мова та сучасність (реферат)
Словники та їх роль у житті освіченої людини (реферат)
П.Беринда в українській лексикографії (реферат)
Види і функції мови (реферат)
1.Роль мови в суспільному житті. 2.Стильові різновиди української мови. 3.Текстове оформлення документів. 4.Заява. 5.Синоніми в діловому мовленні (кон
Мовний дискурс (курсова)
Розвиток книгодрукування у слов’ян (реферат)
Лінгвоцит (знищення) української мови (реферат)
Смотрицький Мелетій – видатний мовознавець України (реферат)
Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу (реферат)
Павловський Олексій Павлович (реферат)
Роль мови у житті людини (реферат)
Роль Памви Беринди в історії розвитку лексикографії (реферат)
Слово. Значущі частини слова (реферат)
Функціональні стилі сучасної української мови (реферат)
Що таке мова і які її основні елементи (реферат)
Числівник (реферат)
Українська літературна мова та культура мови (реферат)
Уживання іншомовних слів, мовленнєва надмірність і недостатність (реферат)
Стильові різновиди літературної мови (реферат)
Стилістичне розшарування лексики (реферат)
Стилістичне використання синтаксичних засобів мови (реферат)
Стилістичні особливості форм числа іменників (реферат)
Слово і його значення (реферат)
Словники і словникові видання з української мови (реферат)
Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників (реферат)
Синонімія прийменникових конструкцій. Вживання сполучників (реферат)
Рід невідмінюваних іменників (реферат)
Рід відмінюваних іменників (реферат)
Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням (реферат)
Прикметник. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників (реферат)
Пароніми, синоніми (реферат)
Паралельні синтаксичні конструкції. Складне речення (реферат)
Особливості вживання складних слів (реферат)
Основні норми української літературної вимови (реферат)
Місце української мови у сучасному житті (реферат)
Лексика сучасної української літературної мови з огляду на сферу її використання (реферат)
Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються з кількох назв. Відмінювання прізвищ (реферат)
Канцеляризми і штампи (реферат)
Закінчення іменників чоловічого роду II відміни у родовому відмінку однини (реферат)
Займенник (реферат)
Загальна характеристика ділових листів (реферат)
Етикет ділового листування та використання мовних формул (пошукова робота)
Документи колегіальних органів (реферат)
Документація особового складу (реферат)
Ділова документація (реферат)
Дієслово (реферат)
Варіанти відмінкових форм іменників (реферат)
Інформаційні документи. Особисті офіційні документи (реферат)
Розділові знаки у безсполучниковому реченні (реферат)
Слова професіоналізми (реферат)
Мовознавець Олекса Синявський (реферат)
Сучасні українські синтаксичні концепції (реферат)
Політика державної мови сьогодні (реферат)
Мова в житті людини (реферат)
Мовознавча діяльність Євгена Тимченка (реферат)
Юрій Шевельов, його наукова діяльність (реферат)
У чому полягає специфіка усного мовлення? (реферат)
Сутність рідної мови і її роль у житті народу (реферат)
Словник сучасної української літературної мови (реферат)
Розвиток української мови (реферат)
Мова і суспільство (реферат)
Мова і мовлення (реферат)
Мова і мовлення (реферат)
Максимович Михайло Олександрович (реферат)
Історія становлення та розвитку української мови (реферат)
Значення мови в житті людини (реферат)
Анатомічна будова кореня. Видозміни кореня. Мікориза. Ризосфера (реферат)
Мова - інтелектуальний портрет народу (реферат)
Розвиток української мови (реферат)
Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей (реферат)
Синонімія и антонімія в поезії (дипломна)
Мова нашого народу (реферат)
Синкретичні другорядні члени речення з об\'єктно-просторовим значенням (курсова)
Стан української мови в сучасній Україні (реферат)
Дискурсивний аналіз та стилістика (контрольна)
Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка (реферат)
Слово о полку Ігоревім. Мова твору (реферат)
Проблема української мови - суржик (реферат)
Шпаргалки з української мови (шпаргалка)
Мова і держава. Державність мови (реферат)
Культура і мова як духовні вартості (реферат)
Як відбувалось зросійщення України (реферат)
Мова та мовні стилі (реферат)
Українська мова на зламі віків (кінець XIX — початок XX ст.) (пошукова робота)
Українська мова у часи української державності і бездержав’я (пошукова робота)
Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості (пошукова робота)
Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови (пошукова робота)
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості (пошукова робота)
Розширення функціональних меж української мови (пошукова робота)
Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі. Ділова українська мова. (реферат)
Походження і розвиток української літературної мови (реферат)
Розквіт староукраїнської літературної мови (XVII — перша чверть XVIII ст.) (пошукова робота)
Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях (реферат)
Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина XIII — XVI ст.) (пошукова робота)
Українська мова з погляду походження. Тюркізми (реферат)
Стилістика української мови (реферат)
Основа давньокиївської літературної мови. Виклад головних поглядів на її походження (пошукова робота)
Пергамент: особливості виготовлення і використання відомі пам’ятки (реферат)
Будова слова (урок)
Синоніми (реферат)
Звертання. Розділові знаки при звертаннях (реферат)
Складнопідрядне речення. Систематизація та узагальнення вивченого (реферат)
Складнопідрядні речення (реферат)
Мова і мовлення в житті людини. Спілкування. Краще недоговорити, ніж переговорити (реферат)
Значущі частини слова (реферат)
Молодь і державна мова (реферат)
Історія Словянського мовознавства (реферат)
Лінгвістичний аналіз тексту на уроках зв’язного мовлення в середній школі (дипломна)
Мова - інтелектуальний портрет народу (реферат)
Державність української мови: декларація і реальність (реферат)
Історичне формування ділової мови (реферат)
Культура спілкування і культура мовлення (реферат)
Українська лексикографія (реферат)
Мовний етикет українців (реферат)
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови (контрольна)
Стилі мовлення (реферат)
Старослов’янська мова – мова перших слов’янських писемних пам’яток (реферат)
Роль мови в процесі відродження української державності (реферат)
Проблема перекладності і неперекладності (реферат)
Пам’ятки писемності (реферат)
Особливості діалекту Гуцульщини (реферат)
Орфограми в префіксах (реферат)
Англіцизми в сучасній українській мові (реферат)
Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі.Ділова українська мова. (Реферат)
Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості(Пошукова робота)
Українська мова у часи української державності і бездержав’я (Пошукова робота)
Українська мова на зламі віків (кінець xix — початок xx ст.) (Пошукова робота)
Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина xiii — xvi ст.) (Пошукова робота)
Розширення функціональних меж української мови (Пошукова робота)
Стилістика української мови (Реферат)
Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка. (Реферат)
Генеза української національної мови (Реферат)
Розквіт староукраїнської літературної мови (xvii — перша чверть xviii ст.) (Пошукова робота)
Причини занепаду староукраїнської літературної мови. народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості (Пошукова робота)
Походження і розвиток української літературної мови (Реферат)
Основа давньокиївської літературної мови. Виклад головних поглядів на її походження (Пошукова робота)
Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови (Пошукова робота)
Мова та термінологія українізованих програмних продуктів (Реферат)
Проблеми сучасної української термінології (Реферат)
Перекладач микола лукаш (Реферат)
Про особливості комп\'ютерного дискурсу (Курсова)
Мовна скарбничка (реферат)
Особливості використання іменників (реферат)
Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи (реферат)
Власні і загальні назви іменників (реферат)
Узагальнення, систематизація і перевірка знань (реферат)
Українська мова крізь віки (курсова)
Номінативна (називна) функція слова. Слова – назви предметів (реферат)
Антоніми (реферат)
Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові (реферат)
Роль мови в житті людини (реферат)
Роль мови в житті людини (реферат)
Творення слів (реферат)
Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” (реферат)
Активність/пасивність суб’єкта в контексті структурно-семантичного аналізу предиката (реферат)
Про особливості висвітлення проблем мовної імпліцитності з логічного погляду (реферат)
Мовний етикет (реферат)
Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови (реферат)
Розвиток української мови в українській діаспорі (реферат)
Суб’єктивно-модальне значення неможливості у стосунку до семантики безособовості (реферат)
Семантична співвідносність твірних і похідних у словотвірному гнізді з вершиною “високий” (реферат)
Словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови (реферат)
Історизми та архаїзми в літературних творах (реферат)
Міжпредметна координація в підготовці національних інженерних кадрів на уроках української мови (реферат)
Розвиток української термінографії (1948–2002) (реферат)
Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови (реферат)
Проблеми української термінології (реферат)
Культура мови (реферат)
Назви спорідненості та свояцтва в наддністрянських говірках (дипломна)
Лемківський діалект (дипломна)
Чому на Поліссі мозолю називають жабою (реферат)
Чи люблять Українці говорити компліменти? (реферат)
Історія розвитку українського правопису (реферат)
Іншомовні слова в українській мові (реферат)
Іноземна мова як навчальний предмет (реферат)
Дієслово (реферат)
Діалог (реферат)
Доля рідної мови - доля України (реферат)
Даль Володимир Іванович (реферат)
Давність української мови (пошукова робота)
Ще раз про мову (реферат)
Технологія навчання іншомовного матеріалу (реферат)
Тестові завдання з укр.мови
Текстоутворюючі функції зіставлень у художньому мовленні (по роману У.Самчука "Волинь")
Фонетичні закони мови і правила правопису (реферат)
Фонетичний мінімум (реферат)
Українська мова: її походження, вивчення і захист (реферат)
Українська мова ХІІІ — ХVІ ст.(реферат)
Українська мова в діаспорі: канадський і російський варіанти (реферат)
Українська мова (реферат)
Українська мова (реферат)
Україна і первісне виникнення мов (реферат)
Узагальнення й систематизація знань з теми “Складнопідрядне речення” (реферат)
Твір з укр.мови та літератури (рекомендації до творчих робіт старшокласників та абітурієнтів)
Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської (курсова робота)
Сучасна мовна ситуація в Україні (реферат)
Стереотипи мовної поведінки сучасної волинської молоді (реферат)
Сухомлинський про роботу над словом (реферат)
Стан української мови в сучасній Україні (реферат)
Старослов'янська мова та її вплив на становлення української мови (реферат)
Службові частини мови (реферат)
Слововживання (реферат)
Слово, його лексичне значення. Зміни лексичного значення слів (реферат)
Слов'янські народи і мови (реферат)
Складні випадки української орфографії у текстах ділових паперів (реферат)
Складносурядні речення з часовими семантичними відношеннями(реферат)
Складносурядні речення (реферат)
Складносурядні речення (реферат)
Складнопідрядні речення часу(реферат)
Складнопідрядні речення часу (реферат)
Складнопідрядні речення з підрядними означальними (реферат)
Складнопідрядні речення з підрядними означальними (реферат)
Міжмовні стосунки в сучасній Україні (реферат)
Методика вивчення творів різних жанрів (курсова робота)
Iсторія української літературної мови (реферат)
Особливості української говірки села Вербиця (реферат)
Особливості професійного спілкування (реферат)
Особливості використання іменників у ділових паперах (реферат)
Особливості використання іменників у ділових паперах (реферат)
Потебня О.О. - визначний український філолог (реферат)
Походження українських прізвищ (реферат)
Походження та формування укр. мови (реферат)
Мотивація чоловічих та жіночих імен.(реферат)
Норми сучасної Української мови у спілкуванні (реферат)
Новітні технології у засобах масової комунікації (реферат)
Мовні універсалії (реферат)
Мовленнєвий етикет різних регіонів України (реферат)
Мова і професія (реферат)
Мова і професія (реферат)
Мова і влада (реферат)
Мова тіла вчителя на уроці (реферат)
Мова усної народної поезії та діалектики (реферат)
Пряма мова. Діалог. Цитати. Розділові знаки при прямій мові (реферат)
Процес засвоєння лексичного матеріалу (реферат)
Професійна спрямованість викладання укр. ділової мови (реферат)
Просторіччя в романі Уласа Самчука "Волинь" (реферат)
Проблеми двомовності в Україні. Суржик (реферат)
Проблема української мови - суржик (реферат)
Проблема мовної стійкості та її джерела (пошукова робота)
Прийменникові та безприйменникові конструкції, які виражають часові відношення, у творах Кобилянської (реферат)
Правопис прислівників (реферат)
Правила української орфоепії (реферат)
Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови (реферат)
Літературні норми слововживання (реферат)
Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми (реферат)
Лексика конфесійного стилю (реферат)
Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці (реферат)
Культура мовлення (реферат)
Коротка історія латинської мови та її роль в розвитку світової культури (реферат)
Ключові слова в художньому творі (реферат)
Розгляд складнопідрядних речень часу (реферат)
Розвиток української мови (реферат)
Розвиток письма у східних слов'ян (реферат)
Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір (реферат)
Запозичена лексика в давньоруській мові (на матеріалі "Слова о полку Ігоревім")
Залік з укр.мови (7 клас)
Загальний недорозвиток мови (перспективний план роботи)
Відмінювання числівників (реферат)
Вживання великої літери в українській діловій мові (реферат)
Вживання великої літери в українській мові (реферат)
Будова слова. Правопис слів (реферат)
Англіцизм в українській мові (реферат)
Вишивання та нанизування бісером (реферат)
Категории рефератов :
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою
Інформатика, компютерні науки
Історія Всесвітня, реферат, курсова
Історія економічних вчень, економічна історія
Історія України, реферат, курсова, диплом
Історія, теорія держави і права, реферат, курсова
Архітектура, містобудування
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука
Банківська справа
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці
Бухгалтерський облік, податки, реферат, курсова
Військова справа, ДПЮ, реферат
Географія економічна, регіональна економіка
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог
Гроші і кредит, реферат, курсова
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство
Державне регулювання економіки, інвестиції
Екологія, природокористування, реферат, курсова
Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом
Економічні теми (різне), реферат, курсова
Економічна теорія, теорія економічних наук
Журналістика, телебачення, ЗМІ
Краєзнавство, етнографія, етнологія
Культура, культурологія, етика, естетика
Література світова, всесвітня література
Література українська, література України
Логіка, формальна логіка, юридична логіка
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка
Мікроекономіка, реферат, курсова
Макроекономіка, реферат, курсова, диплом
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення
Математика, алгебра, геометрія, статистика
Медицина, терапія, фізіологія
Менеджмент, реферат, курсова
Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом
Музика, теорія та історія музики
Народні промисли, ремеслярство
Народознавство, реферат, курсова, диплом
Наукознавство, інновації, ОНД, реферат, курсова
Нобелівські лауреати, біографія, фото
Образотворче мистецтво, реферат
Організація виробництва, реферат, курсова
Підприємництво, реферат, курсова
Педагогіка, виховання, реферат, курсова
Політологія, політика, реферат, курсова
Правознавство (різне), реферат, курсова
Психологія, реферат, курсова
Різне, реферати, курсові з різних напрямків
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю
Релігія, релігієзнавство, реферат
Риторика, ораторське мистецтво, реферат, курсова
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика
Світовий ринок і торгівля, реферат, курсова
Соціологія, соціальна робота
Страхування, реферат, курсова
Сценарії виховних заходів, уроків, свят
Твори шкільні
Технічні науки, реферат, курсова
Трудове право України, соцзахист, реферат, курсова
Українознавство, реферат, курсова
Фізика, реферат, курсова
Фізкультура, туризм, рекреація, реферат, курсова
Філософія, реферат, курсова
Фінанси, міжнародні, державні фінанси, реферати
Хімія, реферат, курсова
Цінні папери, реферат, курсова, диплом
Облако тегов :
Кое что о кое чем :)
Script works 0.0174 seconds